Vibrodiagnostika

Technická diagnostika je základom prediktívnej údržby.
Pomocou vibrodiagnostiky nájdeme skutočný zdroj predčasného opotrebovania ložísk a tým predlžíme ich životnosť. Pravidelnými diagnostickými meraniami máme stav Vašich strojov pod kontrolou a upozorníme Vás na každú chybu s predstihom, aby ste sa mohli pripraviť na ich odstránenie v momente, keď je to z hľadiska prevádzky najvýhodnejšie.
 
S nami máte Vaše stroje v bezpečí !
 
 

Zber údajov vykonáme pochôdzkovou metódou, bez narušenia prevádzky. Nie je potrebné odstaviť zariadenia, netreba nič demontovať a informácie o stave zariadení získate už vtedy, keď sú ešte v prevádzke a zdanlivo je všetko v poriadku.

​Vibrodiagnostické meranie poskytujeme:

Jednorazové - meranie na odhalenie zdroja nadmerného kmitania a hluku, zistenie dôvodu opakujúceho predčasného opotrebovania ložísk, prasknutia základov a rámu stroja, zníženie kvality vyrábaných produktov, prenosu vibrácie na budovy a okolitého prostredia, odhalenie iných, údržbármi neidentifikovaných porúch.
 
Pravidelné - najlepšie výsledky sú dosiahnuté pri pravidelných meraniach, pretože okrem okamžitých údajov máme k dispozícii aj predchádzajúce hodnoty tzv. históriu, ktoré môžeme porovnať s aktuálnymi údajmi a postaviť trend vývinu poruchy. Meranie vykonáme v pravidelných intervaloch a keď zaznamenáme zvýšenie hodnôt na niektorých meracích bodoch, hneď Vás upozorníme na blížiacu sa poruchu. Následne môžete operatívne reagovať, predísť nečakanej vážnej poruche a ušetriť značnú časť nákladov na opravu a predchádzať škodám spôsobené nečakaným výpadom výroby.

V každom meracom bode zaznamenáme vibračné spektrá v jednotkách rýchlosti a zrýchlenia. Výsledkom merania je protokol o meraní, ktorý obsahuje klasifikáciu stroja podľa STN ISO 10816, vyhodnotenie stavu frekvenčnou analýzou a popis poruchy s konkrétnym odporúčaním, tzv. "návodom" na jej odstránenie. Ak je potrebné a odôvodnené, vykonáme aj ďalšie špeciálne meranie ako Bump Test, meranie pri nábehu/dobehu, časový priebeh, meranie v reálnom čase, meranie prevádzkových tvarov kmitov.

 

Pomocou vibrodiagnostiky nájdeme také chyby ako:

 • Opotrebované ložiská
 • Uvoľnené ložiská
 • Chyby klzných ložísk
 • Nevyváženosť
 • Nesúosovosť hriadeľov - spojky
 • Chyby remeňového prevodu
 • Ohnutie hriadeľa
 • Excentrický rotor
 • Mechanické uvoľnenie
 • Poruchy prevodoviek a ozubenia
 • Problémy s rezonanciou
 • Chyby v konštrukciách - zlomeniny, praskliny
 • Iné .......

 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.