Ochrana osobných údajov

zmysle ktorých prevádzkovateľ informuje svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov.

Správca osobných údajov - prevádzkovateľ:

Nexus Plus s.r.o.
Námestie priateľstva 2172/33, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 261 637

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo:  14979/T

Tel.:        +421 0908 434 862
e-mail:    molnar@nexusplus.sk
 

Správca osobných údajov - prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

1.     Účel

1.1   Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom a potenciálnym zákazníkom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]).

1.2   Snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracovaním svojich osobných údajov, môže sa obrátiť na vyššie uvedené kontakty Prevádzkovateľa.

1.3    Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov (resp. potenciálnych zákazníkov), s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

Účel

Právny základ

Kategória osobných údajov

Personalistika a mzdy –  spracovania odvodov do sociálnej poisťovne

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

- identifikačné údaje zamestnanca (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa)

Personalistika a mzdy –  spracovania odvodov do zdravotnej poisťovne

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

- identifikačné údaje zamestnanca (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa)

Personalistika a mzdy – účel plnenia povinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

- identifikačné údaje zamestnanca (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa)

Splnenie zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

- identifikačné údaje zamestnanca (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska, alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH), ionformácie o dodávaných službách

splnenie zmluvnej povinnosti (poskytnutie služby zákazníkovi) 

Plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

- identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH);

- informácie o dodávaných tovaroch a službách;

- adresa pre dodanie služby;

- bankové údaje (najmä IBAN);

- emailová adresa;

- telefonický kontakt 

komunikácia so zákazníkom 

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

- kontaktné údaje (email, telefónne číslo) kontaktnej osoby za zákazníka 

marketing (zasielanie informácií o službách Prevádzkovateľa existujúcim alebo minulým zákazníkom vo forme newslettrov) 

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

- identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania) alebo kontaktnej osoby za zákazníka;

- informácie o dodávaných službách;

- emailová adresa 

Prezentácia organizácie, IS fotografie - propagácia činností a aktivít spoločnosti na web stránkach a v referenčných materiáloch

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

- identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania) alebo kontaktnej osoby za zákazníka;

- informácie o dodávaných službách;

- emailová adresa 

vymáhanie oprávnených nárokov 

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

- identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania);

- informácie o dodávaných službách 

 

2.     Kategória príjemcov osobných údajov

2.1   Osobné údaje Dotknutých osôb Prevádzkovateľ poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

- externý poskytovateľ účtovných služieb, ktorý Prevádzkovateľovi spravuje účtovníctvo;
- externí poskytovatelia IT služieb, IT bezpečnostných konzultácií, projektového manažmentu a obchodnej činnosti;
- advokátska kancelária;
- daňový úrad;
- súd, exekútor;
- iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.
 

3.     Prenos osobných údajov do tretej krajiny

3.1   Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do tretej krajiny (mimo Európskej únie).

 

4.     Doba uchovávania osobných údajov

4.1   Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z registratúrneho plánu Prevádzkovateľa.

4.2   Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného do úvahy prichádzajúceho nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby.

4.3   Osobné údaje na marketingové účely sa spracúvajú po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.

4.4   Prevádzkovateľ poskytne Dotknutej osobe na jej žiadosť informácie o dobe, počas ktorej uchováva jej osobné údaje.

 

5.     Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

5.1   Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

5.2   Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

5.3   Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a.     Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali
b.     Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
c.     Osobné údaje sa spracúvali nezákonne
d.     Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.
 

5.4   Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a.     Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
b.     Spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
c.     Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
d.     Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
 

5.5   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu.

5.6   Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

5.7   Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými predpismi.

5.8   Ďalšie podrobnosti a informácie k uplatneniu práv Dotknutej osoby týkajúcich sa spracúvania jej osobných údajov môže Dotknutá osoba získať u Prevádzkovateľa.

 

6.     Ďalšie informácie o osobných údajoch

6.1   Dotknutá osoba sa môže u Prevádzkovateľa informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

 

Odhalením skrytých porúch zapríčiňujúce haváriu stroja zabezpečíme bezporuchový chod

a spoľahlivú prevádzku Vašich zariadení, šetríme Vaše výdavky na údržbu.